Regulamin

REGULAMI SKLEPU INTERNETOWEGO

Five Dimensions Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

www.5dmns.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Five Dimensions Sp. z o.o. z centralą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/506, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS0000688990, NIP5213783678, REGON367345163 (dalej: „Five Dimensions Sp. z o.o.”). Regulamin określa (i) zasady świadczenia usług przez Five Dimensions Sp. z o.o. na rzecz Klientów Sklepu oraz (ii) zasady korzystania ze strony internetowej Sklepu przez jego Klientów, w tym zasady sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie. Sklep działa pod adresem www.5dmns.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą nabywać Towary prezentowane przez Five Dimensions Sp. z o.o., które stanowią m.in., ale nie wyłącznie: sprzęt, akcesoria i peryferia IT oraz elektronikę użytkową. Klienci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem: (i) telefonu: +488 22 472 45 00, (ii) e-mail: kontakt@5dmns.pl, (iii) korespondencyjnie: Five Dimensions Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15.506, 00-195 Warszawa lub (iv) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

§ 2 Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji i/lub Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedawca – podmiot będący właścicielem Sklepu Internetowego, tj. Five Dimensions Sp. z o.o..
 • Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.5dmns.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów znajdujących się na dzień złożenia Zamówienia w asortymencie Sklepu, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta i Sprzedawcę.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji Zamówienia – okres od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia otrzymania przez Klienta zamówionego Towaru.
 • Koszyk – zakładka strony internetowej Sklepu, za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formę płatności.
 • Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu Sprzedawcy, dostępne dla Klienta po zalogowaniu się, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta Klient wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Zgłoszenia techniczne można rejestrować zgodnie z regulaminem sklepu, wysyłając informację na udostępniony przez Zamawiającego adres e-mail Klient powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

§ 4 Składanie zamówień

Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Zamówienia na Towar przyjmowane są poprzez formularz Zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane. Podanie podczas składania Zamówienia danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia.Zamówienia Towarów, pod warunkiem ich dostępności, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Klient może złożyć jednorazowe Zamówienie bez konieczności rejestracji i zakładania Konta, przy czym wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie, może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj się/Załóż nowe konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając nazwę użytkownika i hasło oraz podając następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Klient zostaje automatycznie zalogowany do Sklepu. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji Towaru, dodanie Towaru do Koszyka i naciśniecie znaku „Przejdź do koszyka”. Następnie Klient przenoszony jest na stronę logowania do swojego Konta lub rejestracji bądź uprawniony jest do jednorazowego zakupu Towaru bez konieczności zakładania konta w Sklepie Internetowym. Klient składa Zamówienie poprzez wskazanie Towaru na stronie internetowej Sklepu, którym jest zainteresowany, wybór polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za Zamówienie. Przez skuteczne złożenie Zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania Zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'ZAMAWIAM i PŁACĘ'. Dla realizacji Zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Po złożeniu Zamówienia w jednej z dwóch form Klient otrzymuje e-mail od Sklepu na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że Zamówienie zostało przyjęte i przedmiot Zamówienia jest dostępny w Sklepie. Zatwierdzenie przez Sklep złożonego Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia z chwilą wpłynięcia całości płatności za realizację przedmiotu Zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy albo z chwilą dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu i pod warunkiem zapłaty należności za Towar przez Klienta. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych Zamówieniem w momencie złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, poinformowany o stanie Zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów Zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji Zamówienia: (i) całkowita realizacja Zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Zamówienia; (ii) częściowa realizacja Zamówienia oraz odstąpienie od realizacji Zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie; albo (iii) anulowanie całości Zamówienia.

§ 5 Ceny towarów

Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Towarów podawanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają ewentualnych kosztów ich dostawy.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty dostawy Towaru, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności. Każda transakcja potwierdzana jest Dowodem zakupu. Ewentualne koszty dostawy są uwzględnione na Dowodzie zakupu. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny Towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu się o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 6 Płatności

Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane w formie: (i) przelewu internetowego (płatność online – PayU); (ii) przelewu tradycyjnego (iii) płatności przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, mieszczącej się przy ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa; lub (iv) płatności przy odbiorze przesyłki w przypadku płatności „za pobraniem”. W przypadku płatności realizowanej w formie przelewu internetowego (płatność online – PayU), rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU obsługiwanego przez spółkę PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sklepowi fakt dokonania zapłaty przez Klienta. PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu, płatność uzyska status zakończonej (a Sklep zostanie o tym fakcie poinformowany) w momencie wpływu środków na rachunek bankowy, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności przelewu tradycyjnego lub przy wykorzystaniu systemu płatności online - PayU, termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane i Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

§ 7 Realizacja zamówień

Sklep realizuje dostawę zamówionych Towarów za pośrednictwem współpracującej z Five Dimensions Sp. z o.o. firmy kurierskiej. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu płatności, wartości Zamówienia, gabarytów i wagi Towaru oraz sposobu dostawy wybranych podczas składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Klient ma możliwość wyboru sposobu realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w formularzu Zamówienia jednej z poniższych form realizacji Zamówienia: (i) wysyłka Towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub poprzez rejestrację w Sklepie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu albo (ii) odbiór osobisty Towaru bez dodatkowej opłaty w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się przy ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie. Wysłanie Towaru następuje w terminie od 1 do 10 dni, w zależności od dostępności Towaru, od otrzymania przez Sklep potwierdzenia zapłaty należności przez Zamawiającego lub od dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”, w obydwy sytuacjach pod warunkiem, że całe Zamówienie jest skompletowane. Klient jest informowany o koszcie dostawy w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy Towary jest zgodny z cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „dostawa i koszty przesyłki”. Czas dostawy wynosi 1-2 Dni robocze. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość o gotowości Zamówienia do odbioru w terminie w terminie od 1 do 10 dni, w zależności od dostępności Towaru, od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta lub od potwierdzenia Zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, w obydwu przypadkach pod warunkiem, że całe Zamówienie jest skompletowane. Wszystkie przesyłki wraz z Dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w Zamówieniu zgodnie Regulaminem. Przesyłki wysłane przez Sklep realizowane są w Dni robocze. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.

§ 8 Odstąpienie od umowy bez przyczyny

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta rozpoczyna się:

 • w przypadku Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 • w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Towaru (partii lub jego części).

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub;
 • objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Towaru (partii lub jego części).

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, kierując jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: Five Dimensions Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa lub przesyłając to oświadczenie w formie elektronicznej na adres: kontakt@5dmns.pl. W drugim przypadku Sprzedawca potwierdza zwrotnie w formie elektronicznej otrzymanie tego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Rzecz należy zwrócić na adres: Five Dimensions Sp. z o.o. z centralą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa. Konsument może również zwrócić Towar w centrali Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy), zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9 Reklamacje i zwrot towaru

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jeżeli tak wskazano na karcie Towaru objęte są gwarancją producenta. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Towarem. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 k.c. in.).

Reklamacji Towaru dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Towaru. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem: (i) e-mail: kontakt@5dmns.pl, (ii) telefonicznie: +48 22 472 45 00 lub (iii) korespondencyjnie: Five Dimensions Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail i opcjonalnie nr telefonu kontaktowego. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć na koszt Sprzedawcy pod adres: Five Dimensions Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.

Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, składając reklamację zakupionych Towarów należy podać nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu, jasno określić żądanie, preferowany sposób poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne lub podać dane adresowe w przypadku zwrotu ceny Towaru przekazem pocztowym. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela: (i) pisemnie na adres reklamującego lub (ii) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub (iii) telefonicznie. W przypadku uznanej reklamacji zakupione Towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sprzedawca zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu oraz kosztom przesyłki Towaru do Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Odesłanie Towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

Reklamowany Towar należy odesłać lub dostarczyć na koszt Sprzedawcy pod adres: Five Dimensions Sp. z o.o.., ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep na swój koszt odsyła Zamawiającemu zareklamowany Towar.

§10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami:

 • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 • zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
 • w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), adres europejskiej platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 11 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są wykorzystywane przez Sprzedawcę jedynie do realizacji zamówienia lub, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania go o nowych Towarach, usługach lub promocjach oferowanych przez Sklep. Administratorem tych danych jest Five Dimensions Sp. z o.o. z centralą w Warszawie.

Five Dimensions Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Klienta innym podmiotom w celach marketingowych. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy, nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem firm kurierskich lub innych podmiotów, które uczestniczą w procedurze doręczenia Towaru do Klienta.

Klient ma prawo do wglądu lub modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych Sprzedawcy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej procedury rejestracyjnej lub w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obowiązkowe, jest dobrowolne. Przekazane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Sprzedawcy.

§ 12 Postanowienia końcowe

Rejestracja w Sklepie przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.5dmns.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Sprzedawca z czternastodniowym wyprzedzeniem, poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu na stronie Sklepu oraz poprzez wysyłanie informacji o planowanych zmianach na udostępniony przez Użytkownika-Konsumenta adres e-mail oraz na stronie internetowej Sklepu. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi przez Sklep usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: kontakt@5dmns.pl. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są nowe i oryginalnie zapakowane.Dostępność informacji o Towarach na stronie Sklepu nie oznacza dostępności tych Towarów w magazynie i możliwości realizacji Zamówienia.

Data opublikowania niniejszego regulaminu 2022.01.01

O sklepie
Właścicielem sklepu jest firma Five Dimensions Sp. z o.o.
Regulamin
REGULAMI SKLEPU INTERNETOWEGO Five Dimensions Sp. z o.o. § 1 Postanowienia ogólne www.5dmns.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Five Dimensions Sp. z o.o. z centralą w Warszawie, adres: ...
Dostawa i koszty przesyłki
Przesyłki są doręczane w dni robocze na terenie Polski. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną ...
Zwrot do 14 dni
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż ...
Reklamacje
Jeśli otrzymany produkt jest niezgodny z opisem w treści umowy, Klient ma prawo do reklamacji. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem: poczty elektronicznej: ...
Kontakt
Five Dimensions Sp. z o.o., Słomińskiego 15/506, 00-195 5 Warszawa, NIP: 5213783678, KRS: 0000688990, REGON: 367345163, kapitał zakładowy 1 500 000,00 PLN
© 2017-2024 Five Dimensions Sp. z o.o.  •  All Rights Reserved  •  designed by mouton.pl
 
Copyright © Five Dimensions Sp. z o.o.  |  All rights reserved